БИБЛИОГРАФИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ


Adler A., Znajomosc czlowieka, Lodz, 1948.

Alt R., Wychowanie u ludow pierwotnych, Warszawa, 1960.

Atkinson J. W.,. McClelland D. C, The Projective Expression of needs. The Effect of Different Intensities of the Hunger Drive on Thematic Apperception, в: Atkinson J. W. (ed.), Motives in Fantasy Action and Society. A Method of Assesment and Study, Princetown, 1958.

Bale у S., Psychologia wieku dojrzewania, Lwow, 1932. В a 1 e у S., Psychologia wychowawcza w zarysie, Warszawa, 1958. В a 1 e у S., Wprowadzenie do psychologii spolecznej, Warszawa, 1959. В e r g e r C, The Effect of Anoxia on Visual Resolving Power, "The

American J. of Psychology", 1943, 3. Bernard L. L., Instinct: a Study in Social Psychology; New York, 1924. Bielicka I„ Olechnowicz H., R^czajski В., Przebieg rewalidacji psychicznej dziecka wyniszczonego, "Szkola Specjalna", 1961, 1. 2.

В 1 e u 1 e r E., Die Probleme der Schizoidie und die Syntonie, "Zeitschrift f. d. g. Neurologie und Psychologie", Bd. 78. Blachowski S., Nastawienia i spostrzezenia, Lwow, 1917. Boring G., Psychologia, Warszawa, I960.

В owl by J., Child Care and the Growth of Love, Harmondsworth, 1961. Bowlby J., Robertson J., A Two-Year-Old Goes to Hospital, в: Kenneth Soddy (ed.), Mental Health and Infant Development New York, 1956.

Brozek J., Jenaas N. K., Item Analysis of the Psychoneurotic Scales on the MMPI Experimental Semistarvation, в: Welsh G., Dahl-strom W. G. (eds.)., Basic Readings on the MMPI in Psychology and Medicine, Minneapolis, 1956.

Buhler Ch., Dzieci§ctwo i mfodosc, Warszawa, 1933.

Cameron N., The Psychology of Behavior Disorders, Cambridge, 1947.

Cantril H., Attitude, в: Boring E. G. (ed.), Foundations of Psychology, New York, 1948.


Claparede E., Mentalizacja, "Polskie Archiwum Psychologii", 1930, 7. D a h 1 F., Vergleichende Psychologic Jena, 1924.

Davis J., McCourt F., Solomon P., Effect of Visual Stimula­tion on Hallucination and other Mental Experiences during Sensory Deprivation, "American J. of Psychiatry", I960, 116.

Davis С. M., Self-Selection of Diet by Newly Weaned Infants, "Ame­rican J. Dis. Children", 1928, 36.

D о l l a r d J„ Miller N. E., Personality and Psychotherapy, New York, 1950.

Dolmierski R., Sulestrowska H., Sulestrowski W., W sprawie. majaczenia glodowego, "Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska", 1961, 6. Dublin L. I., Stop Killing your Husband, "Lifetime Living", June 1952. Edwards A. S., Effects of the loss of one Hundred Hours of Sleep, "The American J. of Psychology", 1941, 1. Elert R., Zaburzenia czynnosci gruczolow plciowych u kobiety, W:

Giese H. (red.), Seksuologia, Warszawa, 1959.' English H. R., Dictionary of Psychological Terms, 4-th ed.. New York, 1934.

E у s e n с к H. J., The Dynamics of Anxiety and Hysteria, New York, 1957. Festinger L„ The Motivating Effect of Cognitive Dissonance,

в: Lindzey G. (ed.), Assesment of Human Motives, New York, 1958. F r a n u s E., Pierwsze reakcje oniesmielenia i strachu, "Studia Pedagogiczne", 1955, t. III. Fritzhand M., "Istota czlowieka" w uj§ciu Marksa, "Studia Filozoficzne", I960, 5.

G e b e r M., Psychomotor Development of African Children in the First Year and Influence of Maternal Behavior, "J. of Social Psychology", 1958, 2.

Goldstein K., The Organism, New York, 1939.

Green B. F„ Attitude Measurement, в: Lindzey G. (ed.), Handbook of

Social Psychology, Vol. I, Cambridge Mass., 1954. Greniewski H., Elementy cybernetyczne sposobem niematematycznym wyloZone, Warszawa, 1959. Groves E. R., Blanchard P., Introduction to Mental Hygiene,

New York, 1930. Guilford J. P., General Psychology, New York, 1956. Harlow H. F„ Motivational Forces Underlying Learning (Learning

Theory and Clinical Research. The Kentucky Symposium), New York, 1954.

Hebb D. O., The Textbook of Psychology, Philad., 1958. H e l l m e r L. A., The Effect of Temperature on the Behavior of the White Rat, "The American J. of Psychology", 1943, 2.

Heron W., D о a n e В. K., Scott Т. H., Visual Disturbances after

Prolonged Perceptual Isolation, "Canadian J. of Psychology", 1956, 10. H e у n s R. W., The Psychology of Personal Adjustment, New York, 1958. H i 1 g a r d E. R., Introduction to Psychology, 2-nd ed.. New York, 1957. Holt R. R., Goldberg L., Assesment of Individual Resistance to Sensory Alteration, в: Flaherty В. E, (ed,), Psychophysiological Aspects

of Space Flight, New York, 1961. Hunt Mc. V. J., Personality and the Behavior Disorders, Vol. I, II, New York, 1944.

H u r l о с к E. В., Rozwoj dziecka, Warszawa, 1960. Iniielinski K., Zagadnienie odwracalnosci pokastracyjnego zespolu psychoendokrynologicznego w swietle spostrzeganego przypadku,

"Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska", 1961, 3.

Jonscher K. Badanie, semiotyka i wazniejsze zasady lecznictwa w pediatric Warszawa, 1947.

Katz D., Zur Grundlegung einer Bedurfnis-Psychologie, "Zeitschrift fur Psychologie", 1933.

Keys А., В г о z e к J. et al.. The Biology of Human Starvation, Minnea­polis, 1950.

К i n s e у А. С, P о m e г о у W. В., Martin С. E., Sexual Behavior in

the Human Male, Philadelphia, 1949. Kratochvil S„ К psychoterapii existencialni frustrace, "Ceskoslovenska Psychiatrie", 1961, 3. Krech D., Crutchfield R., Elements of Psychology, New York, 1959.

Levy J., Conflicts of Culturs and Childrens Maladjustment, "Mental Hygiene", 1933, 17.

L e w i с к i A., Rola abstrakcji pozytywnej i negatywnej w procesie uczenia sie. nowych poj§c, "Studia Psychologiczne", 1959, t. III.

L e w i с к i A., Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu, Warszawa, 1960.

Lewicki A., Psychologia propagandy, "Wiedza i Zycie", 1948, 10.

Lilly J. C, S h u r 1 e у J. Т., Experiments in Solitude, in Maximum Achievable Physical Isolation with Water Suspension, of Intact Healthy Persons, в: Flaherty В. E. (ed.), Psychophysiological Aspects of Space Flight, New York, 1961.

Luniewski W., Uczucia moraine i znaczenie ich samoistnego braku w patologii psychiki ludzkiej, "Rocznik Psychiatryczny", 1932.

MacKinnon D. W., Motivation, в: Boring E. G. (ed.). Founda­tions of psychology, New York, 1948.

Maier.N. R. F., Experimentally Induced Abnormal Behavior, "Sc. Mon.", 1948, 47.

М а 1 e w s к i A., Ogdlna teoria zachowania, "Przeglad Socjologiczny", 1962, 4.

Mazurkiewicz J., Syntonia i schizoid, "Rocznik Psychiatryczny", 1924.

Mazurkiewicz J., Wstep do psychofizjologii normalnej, t. I, Wars­zawa, 1950; t. II, Warszawa, 1958.

M с D о u g a 11 W., An Outline of Psychology, London, 1949.

Mead M., Sex and Temperament in Three Primitive Societies, London, 1935.

Miedynski W., Nerwice urazowe a zdolnosc do pracy, "Rocznik Psy­chiatryczny", 1934, XXIII. « Morgan С Stellar E., Physiological Psychology, 2-nd ed.. New York, 1950.

Moss F. A., Study of Animale Drives, "Journ. of Exper. Psych.", 1924,7. Munn N. L., Psychology, 3-rd d., Boston, 1956.

Murphy G., Personality; a Biosocial Approach to Origins and Structure, New York, 1947.

Murray H. A., Explorations in Personality, New York, 1938. N e 1 к e n J., Psychozy reaktywne w oswietleniu I wojny swiatowej, "Rocznik Psychiatryczny", 1934, XXIII. Nowicka H., Geneza wymagan stawianych otoczeniu (Poznan, praca magisterska, nie publ.). Obuchowski K., Kliniczne badania przystosowania psychicznego w nerwicy, "Zeszyty Naukowe UAM - Filozofia - Psychologia - Pedagogika", 1959, zesz. III. Obuchowski K., Model i typy przystosowania psychicznego czlowieka, "Zeszyty Naukowe UAM", 1961, zesz. V. Obuchowski K. Obuchowska I., Goncerzewicz M.,

Krzywinska K., Badania nad odzwierciedleniem przezyc szpitalnych dziecka w rysunku i w opowiadaniu. "Pami§tnik XII Ogolnopolskiego Zjazdu Pediatrow w Poznaniu", Warszawa, 1961. Obuchowski K., Kliniczno-eksperymentalna diagnostyka depresji okresu inwolucji, "Przeglad Psychologiczny", 1965, 9. Olechnowicz H., Choroba szpitalna (hospitalizm) u malego dziecka,

"Pediatria Polska", 1957, 7. Olechnowicz H., Stan psychiczny dzieci w wieku poniemowl^cym wychowywanych w zlobku, "Pediatria Polska", 1959, 2. Ossowska M., Motywy postfpowania, Warszawa, 1949. P i e t e r J., Natura ludzka, "Kwartalnik Filozoficzny", 1938, t. 15, 4. P г о u g h D. C. Investigations Dealing with the Reaction of Children and Families to Hospitalization and Ilness, в: Caplan (ed.), Emotional Problems of Early Childhood, New York, 1956. P r z e t а с z n i к о w a M., Buterlewicz H., Chrzan owska D.,

Rozwoj psychiczny dzieci od 9 miesifcy do 3 lat wychowywanych w ztobkach i w srodowisku domowym, "Psychologia Wychowawcza", 1963, 1.

Reutt J., Reuttowa N., Badania osobowosci metod^ TAT Murraya, Warszawa, 1960.

R i b b 1 e M. A., Infantile Experience in Relation to Personality Develop­ment, в: Hunt J. McV. (ed.). Personality and the behavior disorders. New York, 1944.

Rogers C. R., Client-Centered Therapy; its Current Practice Implica­tions and Therapy, Boston, 1951.

R о h r e r J. H. "Interpersonal Relationships in Isolated Small Groups", в: Flaherty В. E. (ed.). Psychophysiological Aspects of Space Flight, New York, 1961.

Rosenzweig S., An outline of Frustration Theory, в: Hunt J. McV. (ed.). Personality and the Behavior Disorders, New York, 1944.

Rosenzweig N., Sensory Deprivation and Schizophrenia: Some Cli­nical and Theoretical Similiarities, "American J. of Psychiatry", 1959, 116.

Rubinsztejn S. L., Nauka Pawlowa a zagadnienia psychologii, в: Nowinski (red.), Nauka Pawlowa a filozoficzne zagadnienia psycholo­gii, Warszawa, 1954.

Sarason S. В., Psychological Problems in Mental Deficiency, New York, 1953.

Schelsky H., Spoleczne formy stosunkow plciowych, в: Giese H. (red.),

Seksuologia, Warszawa, 1959. S с h i e 1 e В. С, В г о z e к J., Experimental Neurosis Resulting from

Semistarvation in Man, "Psychosom. Medicin", 1948, 10.

S e 1 у e H„ Stress zycia, Warszawa, 1960.

Seward G., Psychotherapy and Culture Conflict, New York, 1956.

Shaffer L. F., S h о b e n E. J., The Psychology of Adjustment, Bos­ton, 1956.

Shaffer L. F., Personal adjustment, в: Boring E. G. (ed.)., Foundations of Psychology, New York, 1948. Slownik wyrazow obcych. Pod red. Rysiewicza, III wyd., Warszawa, 1958.

Spitz R., The Influence of the Mother-Child Relationship and its Distur­bances, в: Kenneth Soddy (ed.), Mental Health and Infant Development, Vol. I, New York, 1956.

Stockert E. G., Dziecinstwo, pokwitanie, wiek dojrzaly i starosc, в: Giese H. (red.), Seksuologia, Warszawa, 1959.

Susulowska M., Reakcje poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym na sytuacyjnie nowe bodzce, "Zeszuty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-lonskiego. Prace Psychologiczno-Pedagogiczne", I960, zesz. 2.

S z u m a n W., Stereotypic ruchowe jako ruchy zast§pcze u jednostek nor­malnych, a w szczegolnosci u dzieci zakfadowych, "Polskie Archiwum Psychologii", 1935/6, t. VIII.

Szuman S., Skowron S., Organizm i zycie psychiczne, Warszawa, 1934.

Szuman S., Problemy zyciowe mlodziezy dorastajacej, Krakow, 1947. Szuman S., Pieter J., Werynski H., Psychologia swiatopogladu mlodziezy, Warszawa, 1933. Szuman S., О psychicznym przystosowaniu i nieprzystosowaniu do rzeczywistosci, "Sprawozdania PAD" (1945), t. XLVI, 9. Szuman S., Instynkty u czlowieka, "Kwartalnik Pedagogiczny", 1934 1. Szuman S., Geneza przedmiotu, Poznan, 1932.

Szuman S., Charakter jako wyzsza forma przystosowania si§ do rzeczywistoici, "Kwartalnik Pedagogiczny", 1934, 3-4. Thomas W. I., The Unadjusted Girl, Boston, 1924. Tomaszewski Т., Wojna jako zagadnienie psychologiczne, "Przeglad

Filozoficzny", 1949, 45. Tomaszewski Т., Wst§p do psychologii, Warszawa, 1964. V a 1 e n t i n e r H. L., Effect of Vitamin В on Fatigue, "The Amer. J. of Psych"., 1943, 3.

Wall W. D., Wychowanie i zdrowie psychiczne, Warszawa, 1960. Wale k-C z e r n e с к i Т., Kultura hellenistyczna, в: J. Dabrowski i in.

(red.), Wielka Historia Powszechna, t. II, Warszawa, 1934. Warden C. J., Animal Motivation Studies: the Albino Rat, New York, 1931.

Warren H. С Dictionary of Psychology, Cambridge Mass., 1934. Woodworth R. S., Schlosberg H., Psychologia Eksperymentalna,

Wyd. II, Warszawa, 1966. Z a w a d z к i В., Wyklady z psychopatologii (skrypt.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1959.